مصاحبه با برنامه راک و ریشه

 
راک و ریشه نام برنامه ای است که توسط تهران ایونس که با هدف حمایت از حقوق هنرمند و آشنایی هر چه بیشتر مخاطب با رویدادهای هنری پایتخت برپا می شود